imzakampanyam
USTA ÖĞRETİCİ - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI GÖREVLENDİRİLEN USTA ÖĞRETİCİLER petition
    
    

SIGNATURES

615

VIEWS

10.342

TARGET

5.000

Sign this petition »

Petition by TUDER
Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanım, Meclis Başkanımız, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve çok değerli halkımız;
Bizler Usta Öğretici adı altında, Devlet Memurları Kanunu’nun 89’uncu maddesi 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bakanlar Kurulu Kararı eki Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 9’uncu Maddesi’ne göre geçici personel olarak istihdam edilmekteyiz. Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde yaklaşık 1000 Turizmci Usta Öğretici bulunmaktadır.

Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde öğretmenlerin verdiği eğitimin yanında, özellikle uygulama alanlarında Turizmci Usta Öğreticilerin katkısı, mesleğinde eğitim almış, sahada bulunmuş, piyasadaki bilgi birikimi ve donanımıyla teorinin pratiğe dönüşmesinde geçişi sağlayan bir köprü niteliğindedir. İşletmelerin çalışanlarından beklentilerini sektördeki deneyimleri sayesinde bilen ve bunları göz önünde bulunduran Turizmci Usta Öğreticiler, eğitimi bu yönde vererek kaliteyi arttırmaktadır.

Derneğimize ulaşan bilgiler ışığında Turizmci Usta Öğreticilerin ortak sıkıntıları şöyledir:

1. Usta Öğreticilik statüsü ile ilgili kavram kargaşası: Her okul yönetimi mevcut Yönetmeliği kendi anlayışına göre yorumladığından okullarımız arasında uygulama farklılıkları oluşmakta ve Turizmci Usta Öğreticiler mağdur olmaktadır.

2. Yıllık ücretli izin ve tazminatlar: “4857 sayılı İş Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre İş Kanunu’nun 53’üncü maddesinin birinci fıkrası ile 54’üncü maddesindeki esaslar ve 55’inci maddesindeki durumlar göz önünde tutularak her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih bu Yönetmeliğin 20’nci maddesinde sözü geçen yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır.” denilmektedir. Kıdem tazminatına hak kazanma usul ve esasları da yine İş Kanununda belirtilmekte olduğu halde bu uygulamaların hiçbiri uygulanmamaktadır.

3. İşsizlik maaşı: Turizmci Usta Öğreticilerden işsizlik primi kesilmediğinden işten ayrılmak durumunda kaldıklarında işsizlik maaşı alamamaktadırlar.

4. Aile yardımı ve sendikalara üyelik: Turizmci Usta Öğreticiler, 6111 sayılı Kanun’un 118’inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen Ek 8’inci maddede yer alan hükümleri taşımasına rağmen bu kanundan yararlanamamakta ve dolayısıyla aile yardımı alamamaktadırlar.

Yine “6111 sayılı Kanun’un 119’uncu maddesiyle 399 sayılı KHK’nin 13’üncü maddesinden sonra 13/A maddesiyle Anayasada ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilir.”denilmesine rağmen sendikalara üye olamama engeliyle karşılaşmaktadırlar.

5. Uygulamadaki farklılıklar:
• Gece Ücreti: 657 sayılı Kanunda gece öğretimi için gece göstergesi uygulanacağı açık olarak yer almış, “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar’ın üst hukuk normu olan Kanuna aykırı hükümler içeremeyeceği belirtilmiş ve Esaslarda tanımlı gece öğretimi için 657 sayılı Kanun’un 4359 sayılı Kanunla değişik 176’ncı maddesi uyarınca gece öğretimi için belirlenen gösterge üzerinden ek ders ücreti ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.” denilmesine rağmen Turizmci Usta Öğreticiler bazı okullarımızda gece ücreti uygulamasından yararlanamamaktadır.

• Üretime katkı payı ve fazla çalışma ücretleri: MEB İşletmeler Dairesi Başkanlığı’nın 23/02/2011 tarih ve 917.01/906 sayılı yazılarının ilgi “c” maddesi gereği Usta Öğreticilerin de bu haklardan yararlanabilmesini sağlanmış olduğu halde birçok okulumuzda bu madde hükümleri uygulanmamaktadır.

• Usta Öğreticilerin borçlanması: Bakanlığımız Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün “Ücretli Usta Öğreticilerin Borçlanmaları” konulu 17/05/2011 tarih ve B.08.0ÇYG.0.06.04.00-010.07/2304 sayılı yazısında” Usta Öğreticiler eksik kalan günlerini borçlanarak tamamlayabilir.” denilmektedir. TU-DER Yönetim Kurulumuz ilgili yazıyı incelemiş ve geriye dönük eksik günlerin yazıda belirtilen esaslara göre hesaplanarak, kalan eksik günlerin borçlanılabilmesi kanaatine ulaşmıştır. Bu durumun göz önünde bulundurulması temennisini taşımaktayız.

• 4857 sayılı İş Kanunu’nun 66’ncı maddesinin “c” bendinde “İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.” çalışma sürelerinden sayılan hallerden biri olarak belirtilmiştir. Ancak ara tatil, resmi tatil, yaz tatili ve dini bayramlarda bazı okullarımızda Turizmci Usta Öğreticilerin işten çıkarılması, ücretsiz çalıştırılması gibi farklı uygulamaların olduğu görülmektedir. TU-DER olarak turizm olgusunun kültür ve hizmet sunumu olduğu, zaman sınırlamasının işin mantığına ters düştüğü kanısındayız. Uygulama Otellerimiz turistik bir tesis özelliğinde hizmet sunmakta ve tam gün tam yıl faal durumdadır. Bu uygulamaların da düzeltilebilmesi kanaatindeyiz.

• Sevk ve Hastalıkta viziteye çıkıldığında ücret kesintileri: Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü 27/08/2009 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.32.2207/73665 sayılı yazısı gereği Turizmci Usta Öğreticilerden de ücret kesintisi yapılmaması gerektiği kanısındayız.

• Doğum öncesi ve sonrası rapor kullanımındaki sıkıntılar ya da doğum sonrası izin dönüşü ile askerlik hizmeti dönüşü görevine başlayamama kaygısı: 4857 sayılı Kanunun 74’üncü maddesinde analık halinde çalışma ve süt izninin nasıl kullanılacağı açık şekilde belirtilmesine rağmen bazı okullarımızda bu uygulama değerlendirmeye alınmamakla birlikte doğum sonrası iznin bitiminde de tekrar işe başlatılmama gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Askerlik hizmeti sorunu ise yine 4857 sayılı Kanunun 31’inci maddesinde açık olarak belirtildiği halde uygulamalarda eksiklikler görülmektedir. Fakat TU-DER olarak Turizmci Usta Öğreticilerin gerek vatani görevini icra ettikten sonra gerekse de doğum sonrası analık iznini kullandıktan sonra tekrar görevine dönmesinin sağlanması gerektiği inancındayız.

• İşten çıkarmalarda yaşanan belirsizlikler: İş Kanununda çalışanın işten ne şekilde çıkarılacağı belirtilmesine rağmen farklı uygulamalara gidilmesi Turizmci Usta Öğreticinin performansını olumsuz etkilemektedir. Bu uygulamaların bertaraf edilmesi eğitim sektörümüzün yanı sıra turizm sektörüne de olumlu etkiler sağlayacaktır.

• Banka Promosyonları: Bazı okul ve üst kurumlarımızda Turizmci Usta Öğreticilerin bu haktan memur olmadıkları için yararlanamayacağı görüşü belirtilmekte olup, bu insanlar mağdur edilmektedir.

Bütün bu sorunlarımızı incelediğimizde Turizmci Usta Öğreticiler ile ilgili net bir Yönetmeliğin bulunmaması hasebi ile uygulamalarda yoruma dayalı bu tür birçok farklılıklar bulunmaktadır.

Turizmci Usta Öğreticilerin, çalışma şekli ve süreleri Halk Eğitim Merkezi ve Okul Öncesi Usta Öğreticilerinden farklı olarak yıl boyu ve günün 24 (yirmi dört) saati devam etmektedir. Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Eğitim-Öğretim yıl boyu devam ettiğinden Turizmci Usta Öğreticilerin çalışmaları da buna paralel olarak kesintisiz 12 ay devam etmektedir.

Çalışma koşulları olarak bizleri gerçekten mağdur eden bu hususlara göstereceğiniz ilgi ve duyarlılığa inancımızın tam olduğunu belirtir, hassasiyetinize şimdiden teşekkür ederiz.

TUDER
Turizmci Usta Öğreticiler Derneği

You can upload imageYou can add video

Send

* JPG, PNG, GIF, BMP please
* YouTube, Vimeo and similar links please.

Signature map

Türkiye: 597 signatures     World: 18 signatures

Comments

Most liked New

Show more

160 comment

Do you want to heal something ?

Create your petiton, get supporters from world and reach your goal!

Start a petition » Petitions